MVC Routing

Gdzie ja jestem czyli Routing.
W świecie ASP.NET URL odpowiadał namacalnemu plikowi.
W świecie MVC w którym posługujemy się pojęciami akcji i routingu URL nie ma nic wspólnego z plikiem, za to oczywiście ma wiele wspólnego z akcjami i kontrolerami.


A oto droga jaką pokonuje URL
Routing URL zapewnia nam niezależność adresów od plików jest bardziej powiązany z logiką aplikacji, dobrze jest więc go prawidłowo zaprojektować. Warto zwrócić uwagę na takie zagadanienia:
 1. utrzymywanie prostych i krótkich adresów URL - łatwiejsze korzystanie z witryny dla użytkownika końcowego
 2. wprowadzenie wzorców umożliwiających pomijanie parametrów no events/< rok>/< miesiac>/< data>
 3. unikanie ujawniania ID z bazy a jeśli to jest konieczne - dodawanie zbędnych informacji w celu zwiększenia czytelności adresu
Przykładowe wzorce i pasujące do nich adresy zostały przedstawione w tabelce poniżej.
Wzorc Routingu Przykładowy URL
{controller}/{action}/{id}
/Products/Show/All
{controller}/{action}/{id}.aspx/Products/Show/All.aspx
archive/{year}-{month}/{title}.aspx/archive/2008-07/BlogPost.aspx
{language}-{country}/{controller}/ {action}/{id}/en-us/Products/Show/All
{department}/{title}.aspx/Sales/Overview.aspx

Definiowanie Routingu
Routes są definiowane na starcie aplikacji czyli w Global.asax w metodzie Application_Start

Używany jest zawsze pierwszy pasujący routing!
Jeśli nie pasuje - brany(sprawdzany) jest kolejny
Oprócz mapowania możemy użyć też Ignore aby pewne wzorce były pomijane - co przydaje się przy wykorzystywaniu równocześnie klasycznych stron ASP.NET.
Mapowanie przyjmuje do 4 parametrów (opisane w przykładowym kodzie).
Oto przykład pliku Global.asax
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Routing;

namespace MvcApplication1
{
  public class GlobalApplication : System.Web.HttpApplication
  {
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
    {
      routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
      /* == 
      routes.Add(
      new Route("{resource}.axd/{*pathInfo}",
      new StopRouteHandler())
      );*/

      /*Force routing handler to process all of the .aspx requests 
       for the directory /Classsic int the regular ASP.NET way */
      routes.Add(
      new Route("Classic/{resource}.aspx?{*requestUrl}",
      new StopRoutingHandler())
      );
      routes.Add(
      new Route("Classic/{resource}.aspx",
      new StopRoutingHandler())
      );

      //---------- add route
      routes.MapRoute(
      "ProductShow", // Route name
      "Product/{id}-{title}.asp", // URL with parameters
      new
      { // Parameter defaults
        controller = "Product",
        action = "Show",
        id = "",
        title = ""
      },
      new { id = @"[\d.*]" } // Parameter constraints
      );
      routes.MapRoute(
      "Default", // Route name
      "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters
      new
      { // Parameter defaults
        controller = "Home",
        action = "Index",
        id = ""
      }
      );
    }
    protected void Application_Start()
    {
      RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
    }
  }
}
Jeśli mamy określony parametr id w routingu w funkcji będącej akcją musi nazywać się on tak samo.
    public ActionResult Index()
    {
      //widok generowany z automatu    
      return View(edul.Risks.ToList());
    }

    public ActionResult IndexPaged(int? id) //parametr musi sie nazywac tak jak w routingu!!
    {
      int pageSize = 10;

      return View(edul.Risks.Skip(pageSize * (id.HasValue ? id.Value : 0)).Take(pageSize).ToList());
    }
Ostatni z parametrów wymusza restrykcje parametrów. Możliwe jest napisanie własnej funkcji definiujące takie restrykcje. Funkcja taka musi implementować interface IRouteConstraint:
public class AuthenticatedRouteConstraint : IRouteConstraint
{
  #region IRouteConstraint Members
  public bool Match(HttpContextBase httpContext, Route route,
  string parameterName, RouteValueDictionary values,
  RouteDirection routeDirection)
  {
    // Match only when user is authenticated
    return httpContext.Request.IsAuthenticated;
  }
  #endregion
}
Odpowiedni kawałek kodu w Global.asax
routes.MapRoute(
    "Secret",
    "Secret/{action}",
    new { controller = "Secret", action = "Index" },
    new { authenticated = new AuthenticatedRouteConstraint() }
);

Komentarze

Popularne posty