nHibernate named queries

nHibernate named queries Czasem wymagania biznesowe skłaniają programistów do tworzenia bardzo skomplikowanych powiązań między obiektami / zapytań.
Aby mieć je w jakimś 'przewidywalnym miejscu a nie rozrzucone po kodzie możemy użyć < query/> w mappingu.
Query jest niezależne od Class.
< ?xml version="1.0" ?>
< hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" schema="dbo" >
 < class name="OH.BusinessObjects.Subject, BusinessObjects" table="Subject" where="IsDeleted = 0" dynamic-update="false" dynamic-insert="false" >
  < id name="ID" column="ID" type="long" unsaved-value="0">
   < generator class="identity"/>
  < / id>
 < / class>

 < query name="qSubjectByName">
    from Subject s
    where s.Name like :name
 < / query>

< / hibernate-mapping>

Wywołanie mogło by być w ten deseń:
IQuery query = Session.GetNamedQuery("qSubjectByName");
query.SetParameter("name","SomeName");
var list = query.List< Subject>();
Ale co jeśli powiązania pomiędzy tabelami nie są tak oczywiste aby móc z nich skorzystać w nHibernate. Być może powiązania są tylko logiczne bez kluczy obcych. Lub nasze zapytanie jest na tyle skomplikowane że warto użyć SQLa aby go zoptymalizować.
Mamy < sql-query />
< ?xml version="1.0" ?>
< hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" schema="dbo" >
 < class name="OH.BusinessObjects.Subject, BusinessObjects" table="Subject" where="IsDeleted = 0" dynamic-update="false" dynamic-insert="false" >
  < id name="ID" column="ID" type="long" unsaved-value="0">
   < generator class="identity"/>
  < / id>
 < / class>

 < sql-query name="qMediumSubjecList"> 
  < return alias="s" class="OH.BusinessObjects.Subject, BusinessObjects"/> 
  < ![CDATA[
       SELECT s.* 
       FROM Subject s
       inner join SubjectAddress sa on sa.SubjectID = s.ID and s.IsCurrent=1  and s.IsDeleted = 0 and sa.IsDeleted =0
       INNER JOIN Contact c ON sa.SelfInstanceGUID = c.SubjectAddressSelfInstanceGUID and c.IsDeleted=0
       INNER JOIN Medium m on c.MediumID = m.ID and m.IsDeleted =0
       WHERE 
          m.ID = :mediumID
   ]]> 
 < / sql-query> 
< / hibernate-mapping>

Kluczowe jest [CDATA[ które zawiera dowolne zapytanie SQL.
Kolejnym fajnym elementem jest return któremu z łatwością możemy określić klasę której się spodziewamy jako wyniku.
Wywołanie jest równie łatwe jak poprzednio
  IQuery query = Session.GetNamedQuery("qMediumSubjecList"); 
  query.SetInt64("mediumID", MediumID); 
  var list = query.List< Subject>(); 
Możemy też zwrócić pojedyncze kolumny
 < sql-query name="qSubjectLockingInfo"> 
  < return-scalar column="LastChangeDate" type="datetime"/> 
  < return-scalar column="LockedSessionID" type="Guid"/> 
  < ![CDATA[
      SELECT m.LastChangeDate AS LastChangeDate 
         , m.LockedSessionID AS LockedSessionID
      FROM Subject m 
      WHERE m.ID = :subjectID
  ]]> 
 < / sql-query>
A jeśli będziemy posiadać klasę z odpowiednimi dwoma propercjami - możemy przetransformować wynik na klasę i transformer.
 public class LockingInfo
  {
    public virtual DateTime LastChangeDate
    {
      get;
      set;
    }

    public virtual Guid? LockedSessionID
    {
      get;
      set;
    }
  }


  public class LockingInfoResultTransformer : IResultTransformer
  {

    #region IResultTransformer Members

    public IList TransformList(IList collection)
    {

      return collection == null ? null : collection.OfType< LockingInfo>().ToList();
    }

    public object TransformTuple(object[] tuple, string[] aliases)
    {
      if (tuple == null || tuple.Length == 0 || aliases == null || aliases.Length == 0)
      {
        return null;
      }

      LockingInfo ret = new LockingInfo();
      for (int i = 0; i < aliases.Length; i++ )
      {
        switch (aliases[i])
        {
          case "LastChangeDate": ret.LastChangeDate = (DateTime)tuple[i];
            break;
          case "LockedSessionID": ret.LockedSessionID = (Guid?)tuple[i];
            break;
        }
      }
      return ret;
    }

    #endregion
  }
  Query query = session.GetNamedQuery("qSubjectLockingInfo"); 
  query.SetInt64("subjectID", ID); 
  query.SetResultTransformer(new LockingInfoResultTransformer()); 

  LockingInfo lockInfo = query.UniqueResult< LockingInfo>(); 
Na koniec link do dokumentacji tutaj. i słowo o LinqToSQL tuta znajdziemy wpis o nazwanych query w LinqToSQL wydaje się jednak że można to porównać do < query> z nHibbernata, natomiast nie udało mi się znaleźć odpowiednika < sql-query>.

Komentarze

Popularne posty