4. WCF Web Api - simple GET

Bardzo prosty przykład pobrania danych. Prosty przykład na prostych danych czyli standardowo mamy stringa i inta. Sama nienawidzę takich przykładów bo jeśli cokolwiek dołożymy przestają działać. Bez obaw - dokładać będziemy później.

Poprzednio :
Mamy tylko 3 miejsca gdzie musimy coś napisać Moja przykładowa klasa Contact czy Resource
 public class Contact
  {
    public int ContactId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }
Service Contract - czyli funkcje wystawiane. Moje funkcje nie są ani eleganckie ani prawdziwe. Otrzymany ID powinno się przetworzyć jakoś sensownie a nie tworzyć nowy obiekt do zwrócenia, podobnie jest z tworzeniem nowej listy w metodzie pobierającej osoby. Ale ważne są nie dane a atrybuty
[ServiceContract] wskazuje że dana klasa będzie serwisem - potem ją powiążemy z URI i będziemy mogli korzystać.
[WebGet(UriTemplate ="")] definicja metody - jeśli nie podamy metody to wiadomo że chodzi o GET tutaj mamy listę naszych kontaktów, UriTemplate steruje URI, jeśli chcemy konkretny kontakt to przekazujemy jego ID, które będzie parametrem wejściowym do metody - używamy UriTemplate = "{id}"
Niestety parametry są zawsze stringiem i trzeba zadbać o walidację
Wszystkie konstrukcje są spójne z MVC.
 [ServiceContract]
  public class ContactsApi
  {
    [WebGet(UriTemplate = "")]
    public IQueryable Get()
    {
      var contacts = new List()
        {
          new Contact {ContactId = 1, Name = "Glenn Block"},
          new Contact {ContactId = 2, Name = "Howard Dierking"}
        };
      return contacts.AsQueryable();
    }

    [WebGet(UriTemplate = "{id}")]
    public Contact GetContact(string id)
    {
      return new Contact { ContactId = 100, Name = "JL" };
    }
  }
Pozostaje Global.asax i rejestracja URI. Wcinamy się przed standardowym routes.MapRoute(...), ponieważ w innym wypadku wszystkożerna konstrukcja przechwytywała by nasze URI rejestrowane za pomocą MapServiceRoute (extension method z Microsoft.ApplicationServer.Http.Activation)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Routing;
using Microsoft.ApplicationServer.Http.Activation;
using Microsoft.ApplicationServer.Http.Description;
using WcfWebApi.APIs;

namespace WcfWebApi
{
  public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
  {
    protected void Application_Start()
    {
      AreaRegistration.RegisterAllAreas();

      RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
      RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
    }

    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
    }

    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
    {
      routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
     
      
      routes.MapServiceRoute("api/contacts"); //!!!!
      
      routes.MapRoute(
        "Default", // Route name
        "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters
        new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } // Parameter defaults
      );

    }
  }
}
To by było na tyle. Teraz możemy zobaczyć efekt naszej pracy (ograniczymy się na razie do najprostszej postaci czyli XMLa w przeglądarce):

Komentarze

Popularne posty